Cекторна програма „Грюндвиг

Проекти, стартирали през 2009 година

 

 

 

Име на проекта:

Connecting europeans through thematic communication circle (Old eyes – new view)

 

 

 

 

Номер на проекта:

LLP-2009-GRU-LP-01

 

 

Тип на проекта:  Партньорства за познание

 

Целева група: Служители и обучаеми от участващите институции и организации, както и местната общност

 Цели и задачи:  Проекта цели да свърже учители и възрастни ученици от различни европейски държави, които посредством английския език като свързващо звено ще бъдат мотивирани да повишат способностите си за комуникация на английски език и да подобрят своите трансгранични умения за общуване

 

 

 

Дейности:  

  • Провеждане на транснационални партньорски срещи с включени тематични семинари – по три във всяка от страните партньори – „Възможности за междукултурно обучение в Европа”, „”Стари очи – нов поглед: учение на генерациите” и  „Дългогодишното обучение в наши дни – възможности за кариера, специално за възрастните хора” (Dkommer, AU); „Новите технологии и новите медии предоставят нови възможности”, „Интернет – последната граница – проучване в електронния свят” и „Глобализацията – предизвикателство за младежта” (E.N.A.P., IT); „Създаване на бизнес в Европа – предизвикателствата на новото хилядолетие”, „Днешните възможности за обучение в селските райони – английският като липсващо звено”, „Опазване на околната среда в Европа – нови работни места за хора от всички възрасти” (Бизнесцентър/Бизнесинкубатор Нова Загора, BG)
  • Провеждане на семинари на местно ниво след всяка транснационална среща
  • Разработване на интернет сайт, който ще предлага информация за проекта като цяло, партньорите и съдържанието на тематичните кръгове.
  • Издаване на информационен бюлетин

 

 

 

Резултати и въздействие:    Дейностите по партньорството ще имат положително въздействие върху всички участници, които ще подобрят своите езикови умения и уменията си в използването на нови технологии. Всички хора, участващи в проекта ще се докоснат до  различни култури, традиции и ценности, които ще допринесат за разширяване на перспективата в живота.

 

 

 

Контактна информация:

 

Контрактор: 

Партньори:

 

СНЦОП „Бизнесцентър/Бизнесинкубатор Нова Загора”

Гр. Нова Загора 8900, ул. „14 януари” № 52

Телефон, факс:  0457/64301, 0457/64310

e-mail адрес: office@bcnzagora.org

 

Координатор: Dkommer interkulturelepersonalentwicklung

Hasnerstasse 148,  1160 Wien,  Austria

Телефон, факс:  +4314947927

e-mail адрес: office@dkommer.at

Партньор: Entre Nazionale Addestramento Professionale

Via Federico Rosazza 38,  00153 Rome, Italy

e-mail адрес: enappuglia@mclink.it